Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Následující obchodní podmínky jsou závazné a shrnují vzájemné obchodní vztahy, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím (zákazníkem) a prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu BalikVina.cz). Provozovatelem je IM816, s. r. o., Nevšová 78, Slavičín 763 21, IČ: 06106633, vedená u Krajského soudu Brno, email: info@balikvina.cz, tel. 732 315 756.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Další informace o GDPR jsou upravené v podmínkách GDPR https://www.balikvina.cz/gdpr/

Realizací závazné objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a vyslovuje souhlas s jejich zněním. Obchodní vztahy se řídí platnou legislativou České republiky a těmito obchodními podmínkami.

 

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Objednávka zboží se považuje za platnou, pokud obsahuje nutné informace pro její správné vyřízení (jméno zákazníka, jeho adresu, telefon a e-mailovou adresu).

Objednávka se provádí přímo v internetovém obchodě (vyplněním formuláře), nebo prostřednictvím emailové adresy info@balikvina.cz . Kupní smlouva vzniká v okamžiku, kdy přijde platba za objednávku na bankovní účet provozovatele: 2000077488/2010 FIO BANKA, nebo na jeho účet u společnosti Shoptet. O potvrzení objednávky bude zákazník informován prostřednictvím elektronické pošty (v přiměřené lhůtě do 24 hodin od přijetí platby na účet).

Zákazník bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o termínu distribuce zboží (objednávky) a kurýrní službě, která přepravu bude provádět (pokud nedošlo k individuální domluvě mezi prodávajícím a kupujícím).

Přepravní společnost má právo vyžádat si od kupujícího průkaz totožnosti.

Výběr předplatného:

Aktivaci předplatného musí provést zákazník. Aktivace předplatného není automatická. Zákazník (či držitel dárkového voucheru) aktivaci provede jedním z těchto způsobů:

  • přes mail: info@balikvina.cz
  • přes telefon: 732 315 756
  • přes online chat: na stránce www.balikvina.cz v dolní části stránky

Zákazník může upřesnit preferenci:

  • barvu vína) (tj. červená, růžová, bílá - jiné varianty pouze po vzájemné domluvě a odsouhlasení ze strany prodávajícího)
  • odrůdu vína (tj. - Müller Thurgau, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rynský, Ryzlink vlašský, Sauvignon, Veltlinské zelené, Chardonnay, Muškát moravský, Cabernet Sauvignon, Merlot, Frankovka, Modrý Portugal, Rulandské modré, Svatovavřinecké - jiné varianty pouze po vzájemné domluvě a odsouhlasení ze strany prodávajícího).
  • oblast původu vína (tj. Francie, Itálie, Španělsko, Jižní Amerika, Morava - jiné varianty pouze po vzájemné domluvě a odsouhlasení ze strany prodávajícího)
  • obsah cukru (tj. suché, polosuché, polosladké, sladké - jiné varianty pouze po vzájemné domluvě a odsouhlasení ze strany prodávajícího))

    Expedice probíhá vždy ve třetím až čtvrtém týdnu v daném měsíci. Zákazník si může s prodávajícím domluvit individuální termín. Expedice bude zahájena, až po upřesnění požadavků na výběr vína, nebo po obdržení informace, že má výběr vína provádět samostatně prodávající. V případě mimořádné situace (například technických problémů) si provozovatel vyhrazuje právo expedovat vína později. O tomto provozovatel zákazníka informuje v přiměřené lhůtě.

 

Aby bylo předplatné zahájeno v daném měsíci (například třetí týden v lednu), tak je nutné provést aktivaci nejpozději do 5. dne v daném měsíci
(například do 5. ledna). V opačném případě proběhne expedice předplatného druhý týden následujícího měsíce (například třetí týden v únoru).

 

III. Cena
Změna ceny produktů v internetovém obchodě ze strany prodávajícího je vyhrazena. Uváděné ceny jsou platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Změnu ceny nelze realizovat dodatečně. K ceně může být připočítáno balné a poštovné (není-li u nabídky uvedeno jinak).

Kupující má právo na vrácení zaplacené částky v plné výši, pokud není prodávající schopen zajistit dodání vybraného zboží v termínu 30 dní od přijetí platby na bankovní účet.

Prodávající je plátcem DPH.

IV. Možnosti platby

Platba za objednávku se provádí na bankovní účet prodávajícího: 2000077488/2010 FIO BANKA, nebo na jeho účet u společnosti Shoptet (prostřednictvím platební brány Shoptet Pay).

Po přijetí platby obdrží zákazník elektronickou formu faktury.

V. Způsoby doručení

Doručení zboží probíhá prostřednictvím kurýrních společností. Výběr konkrétní společnosti provádí buď prodávající, nebo kupující (po vzájemné dohodě).

VI. Dodací lhůta, čas a místo doručení

Dodací lhůta je maximálně 30 dní po upřesnění preferencí vína viz Objednání zboží a uzavření smlouvy.

Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že k převzetí zboží nedojde (a důvody jsou na straně kupujícího), tak není prodávající povinen doručovat zboží opakovaně. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, tak je prodávající oprávněn strhnout z ceny objednávky administrativní poplatek ve výši 200 Kč. Zbytek částky bude vrácen kupujícímu.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

VII. Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má možnost odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V uvedené lhůtě musí zaslat nepoškozené, neopotřebované a nespotřebované zboží na fakturační adresu prodávajícího. Kupující musí vrácení zásilky předem oznámit na email: info@balikvina.cz .

Při odstoupení kupujícího od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží má prodávající 14 denní lhůtu na vrácení finanční částky za objednávku.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím).

IX. Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající se zavazuje, že prodávaná věc bude ve shodě s kupní smlouvou. Tedy, že bude mít požadovanou jakost a užitné vlastnosti. Pokud nemá prodávaná věc požadovanou jakost a užitné vlastnosti, tak má kupující právo na odstoupení od smlouvy.

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Kupující je oprávněn kdykoliv zrušit svoje předplatné – bez udání důvodu. V takovém případě mu vzniká nárok na poměrné vrácení částky předplatného (100 % pokud ještě neodebral žádný balík vína, 66 % z částky předplatného pokud již odebral jeden balík vína apod.) Kalkulaci vrácené částky provádí výhradně prodávající (stejně jako rozhoduje o poskytnutí dalších kompenzací).

XI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

XIII. Závěrečná ustanovení

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnou legislativou České republiky.

 

Reklamační řád

ZÁRUKA, REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace – reklamační řád

Kupující je oprávněn nepřevzít zásilku, která vykazuje zjevné vady (např. poškozený obal, podmáčený obal apod.) Kupující je povinen ihned sepsat se zaměstnancem kurýrní služby protokol o poškození zásilky (jinak nelze na reklamaci brát zřetel). Po vyplnění protokolu o poškození zásilky má kupující nárok na poskytnutí plnění ze strany prodávajícího. Plnění má podobu vrácení kupní ceny nebo slevy na další nákup.

Pokud kupující zjistí vady v zásilce až po rozbalení, tak je povinen tuto skutečnost ihned oznámit na emailovou adresu info@balikvina.cz. Tato reklamace a případné plnění bude posuzováno individuálně. Kupující v případě reklamace vytkne prodávajícímu konkrétní vadu a sdělí svůj návrh na řešení situace.

Záruční doba na prodávané vína je 6 měsíců a odpovídá podmínkám vinařského zákona.
V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

VII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci
Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

VIII. Kontakt pro reklamaci

Jakub Mikš

Nevšová 78, Slavičín 763 21

info@balikvina.cz

Zpět do obchodu
Preference výběru vína stačí sdělit až po objednávce